Dr Branislav Popović
O meni...

Viši naučni saradnik, konsultant, razvojni programer i predavač, angažovan u sklopu većeg broja komercijalnih i naučno-istraživačkih projekata (H2020, ERASMUS+, EUREKA, itd.) u oblasti naprednih govornih tehnologija, obrade govora i slike, interakcije čovek-mašina, algoritama dubokog učenja i veštačke inteligencije. Vodeći istraživač u oblasti automatskog prepoznavanja govora (ASR) i rukovodilac ASR tima. U svojstvu glavnog programera i istraživačkog konsultanta doprineo razvoju prvog visokokvalitetnog sintetizatora govora za hebrejski jezik. Kao istraživač, razvojni programer i konsultant dao ključan doprinos u razvoju sistema za automatsko prepoznavanje govora na srpskom i drugim južnoslovenskim jezicima i aplikacije govornog asistenta na srpskom jeziku. Rukovodilac projektnih aktivnosti na projektima tehnološkog razvoja. Prethodno delom radnog vremena angažovan kao vanredni profesor i prodekan za umetnički i naučno-istraživački rad Akademije umetnosti u Beogradu. Osnivač i vlasnik agencije za računarsko programiranje Code85.

Zainteresovan za širu oblast mašinskog učenja, analize podataka i interakcije čovek-mašina. Stekao iskustvo u primeni brojnih razvojnih okruženja, programskih jezika i softverskih alata. Objavio veći broj naučnih radova u časopisima i zbornicima međunarodnih konferencija, međunarodno primenjenih tehničkih rešenja i patenata. Član programskih odbora jednog broja domaćih i međunarodnih konferencija. Recenzent većeg broja međunarodnih naučnih časopisa. Doktorirao kao najmlađi doktor tehničkih nauka na Fakultetu tehničkih nauka u Novom Sadu. Stekao preko decenije praktičnog i industrijskog iskustva. Poseduje izrazite komunikacione veštine i organizacione sposobnosti, kao i izražen smisao za dizajn. Redovni član Centra izuzetnih vrednosti CEVAS, grupe za akustiku i govorne tehnologije. Šef radne grupe za inovacije Srpskog društva veštačke inteligencije.

Iskustvo
Viši naučni saradnik / Redovni član CEVAS
Istraživač saradnik (25. april 2012), Naučni saradnik (26. mart 2015), Viši naučni saradnik (24. februar 2020)
Univerzitet u Novom Sadu, Fakultet tehničkih nauka (Novi Sad, Srbija)
maj 2012 - danas

Projekat "Inovativna naučna i umetnička istraživanja iz domena delatnosti Fakulteta tehničkih nauka", MPNTR broj 451-03-68/2020-14/200156 (januar 2020 - danas)
Projekat "MARVEL: Multimodal Extreme Scale Data Analytics for Smart Cities Environments", ID granta 957337, H2020-EU.2.1.1. (januar 2021 - danas)
Projekat "S-ADAPT: Speaker/Style Adaptation for Digital Voice Assistants Based on Image Processing Methods", projekat broj 6524560, Fond za nauku Republike Srbije (septembar 2020 - februar 2023)
- Rukovodilac ASR tima
Projekat "SENVIBE: Jačanje obrazovnih kapaciteta izgradnjom kompetencija i saradnje u oblasti inženjerstva buke i vibracija", broj 598241-EPP-1-2018-1-RS-EPPKA2-CBHE-JP (novembar 2018 - novembar 2022)
- Član ključnog osoblja
Projekat "Razvoj dijaloških sistema za srpski i druge južnoslovenske jezike", TR32035 (januar 2011 - decembar 2019)
- Rukovodilac projektnih aktivnosti (LVCSR, VAD)
Projekat "DANSPLAT: Platforma za aplikacije govornih tehnologija na pametnim telefonima za jezike Dunavske regije", E! 9944 (januar 2016 - januar 2019)
- Istraživač prve kategorije
Projekat "SP2: SCOPES Project on Speech Prosody", SNSF broj IZ73Z0_152495 (april 2014 - mart 2016)
Projekat "S-VERIFY: Advanced Speaker Verification", E! 8719 (januar 2014 - septembar 2016)
Projekat "Centralna audio-biblioteka Univerziteta u Novom Sadu (CABUNS)", PSNTR broj 114-451-2570/2016-02 (maj 2016 - mart 2020)
Projekat "Audio biblioteka za osobe sa invaliditetom (ABOSI)", PSNTR broj 114-451-2210/2011-04 (maj 2015 - decembar 2015)

Opis posla
Kontinualno prepoznavanje govora, jezičko i akustičko modelovanje, obrada slike, prepoznavanje emocija, algoritmi mašinskog učenja, duboko učenje, analiza podataka, veštačka inteligencija.
Rukovodilac ASR tima.
Menadžment projekata (implementacija, struktura, organizacija, budžet).
Povremeno angažovan u nastavi (Govorna komunikacija čovek-mašina, Odabrana poglavlja iz akustike i audiotehnike, Akustika i audio tehnika, Akustika i audio tehnika u multimediji, Digitalna obrada audio signala, Optičke telekomunikacije, Elektroakustika).

Redovni član Centra za vibro-akustičke sisteme i obradu signala (CEVAS), grupe za akustiku i govorne tehnologije, u statusu centra izuzetnih vrednosti, akreditovanog od strane Nacionalnog saveta za naučni i tehnološki razvoj Republike Srbije 18. maja 2015. i ponovo akreditovanog 26. februara 2020. (oktobar 2014 - danas). Član IEEE društva za računarsku inteligenciju i IEEE društva za računarske nauke (decembar 2015 - danas).

Osnivač i vlasnik / Senior razvojni programer i konsultant
Agencija za računarsko programiranje Code85 (Odžaci, Srbija)
decembar 2017 - danas

Projekat "MEDICTA: Development of Systems for Dictation of Medical Findings in Bosnian/Croatian/Serbian including Latin Expressions", grant broj 825003, Horizon 2020, DIH-HERO Technology Transfer Experiment Call 2020 (2021 - 2022)
Projekat "Digitalna obrada govornih signala", AlfaNum - govorne tehnologije d.o.o. (decembar 2017 - danas)
Projekat "Sistem za automatsko prepoznavanje govora za diktiranje medicinskih nalaza", Republički fond za penzijsko i invalidsko osiguranje, Ugovor br. 404.3-399/19 (avgust 2019 - decembar 2020)
- Ovlašćeni predstavnik

Proizvodi i usluge
Aplikacija govorni asistent na srpskom jeziku, razvijena od strane kompanije Alfanum - govorne tehnologije d.o.o. (Novi Sad, Srbija)
Sistem za automatsko prepoznavanje govora za diktiranje medicinskih nalaza, razvijen od strane kompanije Alfanum - govorne tehnologije d.o.o. (Novi Sad, Srbija) za Republički fond za penzijsko i invalidsko osiguranje (klijent)
"100 razloga za 1 klik", ASR server za IVR, razvijen od strane kompanije Alfanum - govorne tehnologije d.o.o. (Novi Sad, Srbija) u saradnji s partnerima za Vladu Republike Srbije (klijent)
"MEDICTA", Sistem za diktiranje medicinskih nalaza na bosanskom/hrvatskom/srpskom uključujući latinske izraze, DIH-HERO Technology Transfer Experiment Call 2020, razvijen od strane kompanije Alfanum - govorne tehnologije d.o.o. (Novi Sad, Srbija)

Opis posla
Usluge računarskog programiranja i konsaltinga, dizajn (GUI i arhitektura) i razvoj aplikacija.
Obrada, klasifikacija i prepoznavanje signala, analiza podataka, duboko učenje, veštačka inteligencija.

Šef radne grupe za inovacije
Srpsko društvo veštačke inteligencije (Novi Sad, Srbija)
januar 2022 - danas
(volonterski)

Opis posla
Srpsko društvo veštačke inteligencije, SAIS, je društvo koje promoviše istraživanja u AI oblasti i razvoj aplikacija u industriji zasnovanoj na primeni veštačke inteligencije. Članovi su srpske AI kompanije, istraživači, donosioci odluka, preduzetnici, organizacije, profesionalci i studenti angažovani u, ili zainteresovani za oblast veštačke inteligencije.

Prodekan za umetnički i naučno-istraživački rad / Vanredni profesor
Docent (Akustika i ozvučavanje, 20. mart 2015), Vanredni profesor (Elektrotehnika, 27. februar 2018), Prodekan za umetnički i naučno-istraživački rad (15. april 2019)
Alfa BK univerzitet, Akademija umetnosti (Beograd, Srbija)
februar 2015 - januar 2022

Opis posla
Obezbeđivanje uslova za umetnički i naučno-istraživački rad, praćenje i provera rezultata.
Priprema nastavnih programa i izveštaja, usklađivanje sadržaja i rezulata sa usvojenim strateškim planovima, nacionalnim i EU standardima visokog obrazovanja i njihovo uključivanje u nastavni proces, korektivne mere i izdavačke aktivnosti.
Angažovan u nastavi (Audiotehnika, Fizička i fiziološka akustika, Elektroakustika, Primenjena akustika, Akustika prostorija sa ozvučavanjem).

Vanredni profesor
Alfa BK univerzitet, Fakultet informacionih tehnologija & Fakultet za matematiku i računarske nauke (Beograd, Srbija)
oktobar 2019 - septembar 2020
(ugovor o dopunskom radu)

Opis posla
Angažovan u nastavi (Veštačka inteligencija, Multimedijalni informacioni sistemi).

Konsultant za istraživanje i razvoj
AlfaNum - govorne tehnologije d.o.o. (Novi Sad, Srbija)
maj 2012 - decembar 2017

Opis posla
Kontinualno prepoznavanje i sinteza govora, prepoznavanje govornika, interakcija čovek-mašina, segmentacija govora (za Speech Morphing, Inc.).
Obuka, organizacija i supervizija članova ASR tima.
Razvoj i di.zajn softvera za Windows / Linux / Android.

Saradnik u nastavi
Visoka tehnička škola strukovnih studija (Novi Sad, Srbija)
februar 2013 - septembar 2013
(ugovor o dopunskom radu)

Opis posla
Računske i laboratorijske vežbe (Audio tehnika).

Glavni programer / Istraživački konsultant (sinteza govora za hebrejski jezik)
Aharon Speech Technologies (Herzlija, Izrael)
oktobar 2011 - septembar 2012

Opis posla
Rečenična analiza i evaluacija, ulazna obrada teksta, učitavanje rečnika, predprocesiranje, POS tagovanje, odabir čitanja, fonetska rekonstrukcija, enkripcija podataka, optimizacija koda, korisničke aplikacije (Aharon TTS).
U saradnji sa Fakultetom tehničkih nauka u Novom Sadu i preduzećem AlfaNum.

Istraživač - doktorand Ministarstva prosvete i nauke (tehnološki razvoj)
Univerzitet u Novom Sadu, Fakultet tehničkih nauka (Novi Sad, Srbija)
oktobar 2009 - april 2012

Projekat "Razvoj dijaloških sistema za srpski i druge južnoslovenske jezike", TR32035 (januar 2011 - decembar 2019)
Projekat "Govorna komunikacija čovek-mašina", TR11001 (oktobar 2009 - decembar 2010)

Opis posla
Istraživanje i razvoj, algoritmi klasterovanja, digitalna obrada signala, napredna statistika, prepoznavanje emocija, obrada govora i slike, prepoznavanje (ASR) i sinteza (TTS) govora za srpski i hebrejski jezik.
Angažovan u okviru obuke mladih istraživača.
Povremeno angažovan u nastavi do osam časova nedeljno (Automatsko prepoznavanje i sinteza govora, Dizajn prostornih oblika).

Praksa u kompaniji Vip Mobile (Beograd, Srbija)
jul 2009 - avgust 2009

Sektor razvoja telekomunikacione mreže i usluga, sektor održavanja mreže

Opis posla
GSM, UMTS, WCDMA, SMS, MMS, SS7 protokol, arhitektura bežičnih mreža, roming, održavanje i integracija baznih stanica, priprema izveštaja, on-site trening.

Praksa u kompaniji MicronasNIT (Novi Sad, Srbija)
avgust 2008 - avgust 2009

Računarska tehnika i računarske komunikacije (RT-RK)

Opis posla
Merenje harmonika pri niskom odnosu signal-šum, SAADK konvertori, DSP.

Branislav Popović ©